• SrikrungMarket_1
  • slider jquery
  • SrikrungMarket_3
javascript slideshow by WOWSlider.com v8.8


fjrigjwwe9r1tb_HeadMenu107:DataDetail1

การผ่อนเงินสด

  บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์นั้นมีระบบผ่อนเงินสดให้สมาชิก หรือ ลูกค้า โดยที่ใครก็สามารถผ่อนได้เพราะไม่ตรวจเครดิต ไม่เช็คบูโร จึงทำให้เกิดความยืดหยุ่นสำหรับทุก ๆ คน ให้สามารถผ่อนได้ เริ่มต้นตั้งแต่ 2 - 6 งวด

 


 

ขั้นตอนในการผ่อนชำระด้วยเงินสด เราจะต้องส่งภาพถ่ายเอกสารชัด ๆ ของผู้เอาประกันภัย (ลูกค้า) ให้กับเจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่เราเช็คเบี้ยก่อน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. ที่อยู่ในการจัดส่ง , เบอร์โทร 
3. สำเนารายการจดทะเบียนรถ 
4. บริษัทประกันภัยที่เลือก 
5. จำนวนงวดที่ผ่อน 

 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์จะทำ ใบคำขอสินเชื่อ , ใบสัญญาสินเชื่อ , ใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์(กรณีไม่ผ่อนชำระ บริษัทจะยกเลิกกรมธรรม์) รวม 3 ใบ ส่งให้กับเรา 

เราจะต้องปริ้น หรือ ส่งให้ลูกค้าปริ้น แล้วเซ็นต์ชื่อ ด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น พร้อมทั้งเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยอีก 2 ใบ 
ใบที่ 1 ให้เขียนว่า ใช้สำหรับผ่อนเบี้ยประกันภัยทะเบียน...จำนวน...งวดเท่านั้น แล้วเซ็นต์ชื่อกำกับ 
ใบที่ 2 ให้เขียนว่า ใช้สำหรับยกเลิกประกันภัยทะเบียน...เท่านั้น แล้วเซ็นต์ชื่อกำกับ

สรุป!!! เอกสารผ่อนเงินสดที่จะส่งตัวจริงให้กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ ทั้งหมด 5 ใบ โดยให้ถ่ายภาพส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่าถูกต้อง แล้วจึงนำส่งเอกสารตัวจริงไปที่บริษัท

 

** ดังนั้น งานผ่อนเงินสด ท่านควรแจ้งลูกค้าให้ทำธุรกรรมล่วงหน้า 5-10 วัน เพื่อให้ตัวจริงส่งทันวันเริ่มคุ้มครอง หรือ ถ้าหากผู้เอาประกันอยู่ใกล้สาขา จะไปเซนต์เอกสารที่สาขาก็ได้ **ตัวอย่างเอกสาร 

 

 

 

 หลักเกณฑ์การผ่อน 

 


 

การชำระเบี้ยประกันภัย

 เงื่อนไขความคุ้มครอง

 เงื่อนไขการชำระล่าช้า

 เงื่อนไขการรับผลตอบแทน