• SrikrungMarket_1
  • slider jquery
  • SrikrungMarket_3
javascript slideshow by WOWSlider.com v8.8


fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu107:DataDetail1

 

 

ระเบียบปฎิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

 

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3,4

1. ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2. การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบทั้ง 3 ครั้ง ดังนี้

  • ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.30-8.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 8.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรมจะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว
  • ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.00-12.30น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 12.45น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนด สามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว
  • ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

  • หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)
  • หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่2 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)
  • หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่3 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

4. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิเข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5. มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6. ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7. ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 1มกราคม 2559 เป็นต้นไป

 

**สำคัญมาก**

      การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย

 

พื้นที่อบรม รอบแรก รอบสอง
เขตภูมิภาค จังหวัด วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี
ภาคเหนือ พิษณุโลก 13-ม.ค.-59 (เต็ม) 1-ก.ค.-59
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 20-ม.ค.-59 (เต็ม) 8-ก.ค.-59
ภาคกลาง สมุทรปราการ 27-ม.ค.-59 (เต็ม) 15-ก.ค.-59
ภาคอีสาน ขอนแก่น 10-ก.พ.-59 (เต็ม) 22-ก.ค.-59
ภาคใต้ กระบี่ 17-ก.พ.-59 (เต็ม) 29-ก.ค.-59
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 24-ก.พ.-59 (เต็ม) 5-ส.ค.-59
ภาคอีสาน มุกดาหาร 9-มี.ค.-59 (เต็ม) 19-ส.ค.-59
ภาคใต้ ภูเก็ต 16-มี.ค.-59 (เต็ม) 26-ส.ค.-59
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 19-มี.ค.-59 (เต็ม)  
ภาคตะวันออก ชลบุรี 23-มี.ค.-59 (เต็ม) 2-ก.ย.-59
ภาคเหนือ เชียงราย 8-เม.ย.-59 9-ก.ย.-59
ภาคกลาง อยุธยา 22-เม.ย.-59 16-ก.ย.-59
ภาคอีสาน โคราช (นครราชสีมา) 29-เม.ย.-59 23-ก.ย.-59
ภาคใต้ หาดใหญ่ (สงขลา) 6-พ.ค.-59 30-ก.ย.-59
ภาคกลาง นครสวรรค์ 13-พ.ค.-59 7-ต.ค.-59
ภาคตะวันตก ราชบุรี 20-พ.ค.-59 14-ต.ค.-59
ภาคอีสาน อุบลราชธานี 27-พ.ค.-59 21-ต.ค.-59
ภาคตะวันออก ระยอง 3-มิ.ย.-59 28-ต.ค.-59
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ 11-มิ.ย.-59 (เต็ม)  
ภาคอีสาน อุดรธานี 10-มิ.ย.-59 4-พ.ย.-59
ภาคตะวันตก หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 17-มิ.ย.-59 11-พ.ย.-59
ภาคตะวันออก พัทยา (ชลบุรี) 24-มิ.ย.-59 18-พ.ย.-59
ภาคอีสาน ร้อยเอ็ด   25-พ.ย.-59 

 

พื้นที่อบรม รอบแรก รอบสอง
เขตภูมิภาค จังหวัด วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี
ภาคเหนือ พิษณุโลก 14-ม.ค.-59 (เต็ม) 30-มิ.ย.-59
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 21-ม.ค.-59 (เต็ม) 7-ก.ค.-59
ภาคกลาง สมุทรปราการ 28-ม.ค.-59 (เต็ม) 14-ก.ค.-59
ภาคอีสาน ขอนแก่น 11-ก.พ.-59 (เต็ม) 21-ก.ค.-59
ภาคใต้ กระบี่ 18-ก.พ.-59 (เต็ม) 28-ก.ค.-59
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 25-ก.พ.-59 (เต็ม) 25-ส.ค.-59
ภาคอีสาน มุกดาหาร 10-มี.ค.-59 (เต็ม) 18-ส.ค.-59
ภาคใต้ ภูเก็ต 17-มี.ค.-59 (เต็ม) 25-ส.ค.-59
ภาคตะวันออก ชลบุรี 24-มี.ค.-59 (เต็ม) 1-ก.ย.-59
ภาคเหนือ เชียงราย 7-เม.ย.-59 8-ก.ย.-59
ภาคกลาง อยุธยา 21-เม.ย.-59 15-ก.ย.-59
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 23-เม.ย.-59  
ภาคอีสาน โคราช (นครราชสีมา) 28-เม.ย.-59 22-ก.ย.-59
ภาคใต้ หาดใหญ่ (สงขลา) 5-พ.ค.-59 29-ก.ย.-59
ภาคกลาง นครสวรรค์ 12-พ.ค.-59 6-ต.ค.-59
ภาคตะวันตก ราชบุรี 19-พ.ค.-59 13-ต.ค.-59
ภาคอีสาน อุบลราชธานี 26-พ.ค.-59 20-ต.ค.-59
ภาคตะวันออก ระยอง 2-มิ.ย.-59 27-ต.ค.-59
ภาคอีสาน อุดรธานี 9-มิ.ย.-59 3-พ.ย.-59
ภาคตะวันตก หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 16-มิ.ย.-59 10-พ.ย.-59
ภาคตะวันออก พัทยา (ชลบุรี) 23-ก.ค.-59 17-ธ.ค.-59
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ 20-ส.ค.-59

 

พื้นที่อบรม รอบแรก รอบสอง
เขตภูมิภาค จังหวัด วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 26-ก.พ.-59 (ยกเลิก)  
ภาคใต้ ภูเก็ต   28-ส.ค.-59
ภาคอีสาน โคราช (นครราชสีมา)    
ภาคใต้ หาดใหญ่ (สงขลา) 6-พ.ค.-59 (ยกเลิก)  
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 14-พ.ค.-59  
ภาคกลาง นครสวรรค์    
ภาคอีสาน อุดรธานี    
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ 12-พ.ย.-59

 

พื้นที่อบรม รอบแรก รอบสอง
เขตภูมิภาค จังหวัด วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่บางบอน 19-พ.ย.-59

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า(ครั้งที่1,2,3)

- ใบสมัครต่ออายุบัตรนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ่ายหน้าหลังในกรณีต่อครั้งที่ 2 ขึ้นไป)

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม
  200 บาท (สำหรับสมาชิก)
  500 บาท (สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก)